اداره آموزش و پرورش چابهار
چهار شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ (۱۴۰۲/۰۹/۱۵)
Wednesday , (2023/12/6)
سرویس های میز خدمت

گزارشات مردمی

فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید


آدرس: زاهدان - بلوار شهید قلنبر - اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان
تلفن : 05433453373- 05433453374- نمابر : 05433453391
کدپستی : 9816913415  
سايت:https://www.medu.ir
Copyright © 1402 Shakhes Rayane Sepahan
Ver : (7.1)
Email : Poshtibani@ShakhesRayane.ir
Tel : 03133383841